Rugăciune către Îngerule sfânt al lui Hristos ne este mereu de folos

Îngerule sfânt al lui Hristos, că¬tre tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la Sfân¬tul Bo¬tez spre păzirea sufletului și a pă¬că¬to¬sului meu trup.

Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâ¬niat prea¬curată lumina ta și te-am iz¬gonit de la mine prin toate lu¬crurile cele de rușine: cu minciu¬nile, cu cle¬vetirile, cu pizma, cu osân¬direa, cu tru¬fia, cu neascultarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu des¬frâ¬narea, cu mânia, cu scumpătatea, cu mânca¬rea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și vi¬clene, cu obiceiurile cele rele și cu aprin¬de¬rea spre desfrânare, având mai ales voire spre toată pof¬ta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici ființele cele necuvân¬tătoare nu o au!

Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mi¬ne, cel care m-am în¬curcat așa de rău în lu¬cru¬rile cele întinate? Sau cum voi pu¬tea să-mi cer ier¬tare pentru faptele mele cele amare, rele și vi¬clene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul?

De aceea cad înaintea ta și mă rog, pă¬zitorul meu cel sfânt, mi¬losti¬vește-te spre mine, păcă¬tosul, și-mi fii mie aju¬tător și sprijinitor asu¬pra vrăjmașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni, și Îm¬părăției lui Dum¬nezeu mă fă păr¬taș, cu toți sfinții, acum și pu¬rurea și în vecii vecilor.

Amin.

Filed under: RugaciuniTagged with: , ,