Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum¬ne¬zeul nostru, Dumnezeule a toată milosti¬vi¬rea și îndurarea, Care ai ne¬¬măsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oa¬meni, căzând acum către a Ta slavă cu frică și cu cutremur aduc Ție mul¬țu¬mire pentru binefa¬cerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău.

Te slă¬vesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, Îți mulțu¬mesc și cu smerenie mă rog nemăsu¬ratei și negrăitei Tale milostiviri ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște. Și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțu¬mire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Ta¬tălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

Filed under: RugaciuniTagged with: ,