Rugăciune pentru mântuire

Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mă rog Ţie, în­tă­reşte-mi credinţa! Te iubesc, dar sporeşte-mi dra­gos­tea! Mă pocăiesc, dar fă-mi căinţa să prisosească! Te slăvesc ca pe întâiul meu Început! Te doresc ca pe cea mai înaltă dorinţă a mea! Îţi mulţumesc, ca Bine­fă­că­torului meu celui veşnic! Te chem ca pe puternicul meu Apărător. Dumnezeul meu, binevoieşte şi povăţuieşte-mă cu în­ţe­lepciunea Ta, călăuzeşte-mă cu dreptatea Ta, mân­gâie-mă cu milostivirea Ta, apără-mă cu pute­rea Ta. Îţi închin, o, Dumnezeule, gândurile, faptele, sufe­rin­ţele mele, ca în viitor să mă gândesc la Tine, să gră­iesc de Tine, să lucrez după voia Ta, să sufăr pentru Tine.

Doamne, eu voiesc ceea ce voieşti Tu, pentru că Tu voieşti să mă supun voii Tale şi făgăduiesc să fac tot ceea ce voieşti Tu. Te rog, cu umilinţă, luminează-mi mintea, oţe­leş­ te-mi voia, curăţeşte-mi trupul şi sfinţeşte-mi sufletul! Dumnezeule Preabun, ajută-mă să mă curăţesc de greşelile trecute, să biruiesc ispitele viitoare şi să lucrez cuvenitele virtuţi. Umple inima mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură pentru greşe­lile mele, de râvnă pentru binele aproapelui şi de defăimare pentru de­şer­tăciunile lumii. Fă-mă să fiu supus mai-marilor mei şi cu­ dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor şi iertător vrăjmaşilor mei.

Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu, ca să bi­ru­iesc cele şapte păcate de căpetenie, care sunt pricina tu­tu­ror păcatelor. Să biruiesc adică: mân­dria, prin sme­re­nie creştinească; iubirea de argint, prin milostenie; invidia, prin dragoste şi bucurie pentru binele aproa­pe­lui; desfrânarea, prin înfrâ­nare şi curăţie; lăcomia, prin cumpătare; mânia, prin răbdare; lenea, prin băr­bă­ţie creştinească.

Asemenea să biruiesc şi toate cele­lal­te păcate şi patimi ce izvorăsc din acestea. Şi-mi dă virtuţile creştineşti: credinţa, nădejdea şi dragostea. Dumnezeul meu, fă-mă înţelept întru lucrările mele, curajos în primejdii, răbdător în nenorociri şi smerit în propăşire. Nu mă lăsa să uit vreodată a fi cu lua­re amin­te la rugăciuni şi în biserică, cumpă­tat la masă, repede la împlinirea datoriilor şi statornic în hotărâri. Doamne, insuflă-mi grija să am totdeauna conştiinţă dreaptă, înfăţişare cuviin­cioasă, vorbire folositoare şi purtare în bună rânduială. Dă-mi harul Tău, ca să mă deprind a-mi stăpâni tot­dea­una patimile, a mă învrednici de darurile Tale, a pă­zi legea Ta şi a dobândi mântuirea. Dumnezeul meu, fă să cunosc cât de mici sunt bunătăţile pămân­teşti şi cât de mari sunt cele cereşti, cât de scurt este tim­pul aces­tei vieţi şi cât de nemărginită este veşni­cia. Aju­tă-mi să fiu întot­deauna gata de moarte şi să mă cu­tre­mur de ju­de­cata Ta, să scap de chinurile cele veşnice şi să do­bân­desc raiul prin Iisus Hristos, Domnul nostru.

Amin.

Filed under: Uncategorized