Să rostim ASTĂZI, 11 AUGUST, CU EVLAVIE, rugăciunea către SFÂNTUL NIFON

Stăpâne Doamne, Dumnezeul cerului şi al pământului, al celor văzute şi al celor nevăzute, pleacă ochii şi ia aminte la mine, pierdutul şi păcătosul, care iarăşi stau înaintea Ta, zdrobit şi deznădăjduit de mulţimea păcatelor. Miluieşte, Milostive, pe cel întinat cu sufletul şi cu trupul; iartă-mi nemăsurata mulţime a păcatelor de suflet pierzătoare!

Nu mă lepăda din pricina lor de la faţa Ta şi din ocrotirea Ta, Tu Cel mare şi înfricoşat în toată lumea. Ci, precum ai binecuvântat pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov, binecuvintează-mă şi pe mine, Atotputernice! Sfinţeşte-mi sufletul şi trupul, mintea şi inima, buzele, ochii şi urechile, curăţind toate simţurile mele de mulţimea gândurilor rele.

O, Doamne, Dumnezeul Sfinţitelor Puteri, ale Începătoriilor şi Stăpâniilor, care înconjoară sfinţitul Tău tron şi Te laudă neîncetat; nu mă trece cu vederea, deşi sunt cu totul pătimaş şi împuţit. Nu mă părăsi, Doamne, pe mine nimicul şi trândavul, ci ajută-mă ca un mult-Milostiv ce eşti!

Tu, Doamne, Care ai însoţit pe Iacov în Egipt, Care ai izbăvit pe robul Tău Iosif de ura fraţilor săi, de pornirea păcătoasă a egiptencei şi l-ai făcut împărat în Egipt, fă-mă şi pe mine împărat peste toată întinăciunea trupului şi duhului.

Mântuieşte-mă de păcatul desfrânării şi de toate patimile cele murdare şi spurcate. Auzi-mă, Sfinte, Cel Preaînalt, Tu, Care ai slăvit Preadulcele Tău Nume în faţa robului Tău Iov, fă-mă să slăvesc şi eu puterea Împărăţiei Tale, Bunule; Tu, Care prin Moise ai mântuit pe poporul israelitean din robia Egiptului şi l-ai povăţuit prin nor în pământul făgăduinţei, Tu eşti Acelaşi şi acum.

Doamne, Dumnezeule a toate, tinde mâna Ta cea tare din înălţimea Ta cea sfântă şi mă binecuvintează, Hristoase şi Mântuitorul meu, Viaţa şi Lumina mea; veseleşte-mă cu dumnezeiasca Ta dragoste, trimite pe Purtătorul de lumină Duhul Tău cel Sfânt şi Mângâietorul Dumnezeu şi mă binecuvintează. Şi toate păcatele pe care le-am făcut, mici sau mari, de voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun, iartă-le şi şterge-le; milostiveşte-Te, miluieşte, îndură-Te, lasă şi şterge toate fărădelegile mele.

AMIN.

Filed under: Rugaciunea zilei